Stor økonomisk betydning for disse danskere: Ændres ved årsskiftet

03/01/2022 09:27

|

Christina Hansen

Foto. Shutterstock

Mest læste i dag

ATP Livslang Pension skal også fremover være med til at sikre økonomisk grundtryghed for medlemmerne. Derfor forbedrer ATP fra den 1. januar 2022 medlemmernes pensionsprodukt og investerer de yngre medlemmers bidrag med højere risiko for at øge mulighederne for, at man får mere udbetalt som pensionist. Det er Folketinget, der har vedtaget en lov, der giver ATP mulighed for at ændre den måde, ATP-bidragene investeres på.

Sådan har ATP investeret hidtil

Når man som medlem indbetaler til ATP, optjener man pension, der kan udbetales, fra man når folkepensionsalderen og resten af livet. I dag investerer ATP 80 procent af medlemmernes indbetalinger til ATP Livslang Pension med lav risiko for at kunne udbetale den pension, vi har lovet. Resten investerer ATP med højere risiko for løbende at kunne forhøje pensionerne med bonus.

Sådan investerer ATP fremover

Fremover vil det være 60 procent af indbetalingerne, der investeres med lav risiko. 20 procent vil blive investeret med en højere risiko for at få et højere afkast, så man kan forvente at optjene en højere pension for denne del af indbetalingerne.Med den højere investeringsrisiko følger også, at pensionens størrelse kan svinge mere på vej mod pensioneringen. Når der er 15 år eller mindre, til medlemmets folkepensionsalder, vil ATP begynde at reducere investeringsrisikoen, således at medlemmet kender sin pension fuldt ud, når folkepensionsalderen nås. De sidste 20 procent investeres som hidtil, for at skabe råderum til at forhøje pensionerne med bonus.

 Ændringen har ikke betydning for nuværende pensionister

Ændringen har kun betydning for dem, der har mere end 15 år til folkepensionsalderen. Ændringen har således ikke betydning for dem, der allerede i dag får udbetalt ATP Livslang Pension. Det hele sker automatisk, og man skal ikke selv gøre noget.

Koncerndirektør i ATP, Kim Kehlet Johansen, udtaler: ”I ATP forbedrer vi nu vores forretningsmodel, så også de kommende pensionister kan regne med ATP Livslang Pension, som en del af den økonomiske grundtryghed. Vi forventer, at det vil betyde et løft i pensionerne, særligt for dem med mange år til pension.”

Om ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension er et supplement til folkepensionen og indgår som en del af den fælles grundforsørgelse sammen med folkepensionen. ATP Livslang Pension udbetales garanteret og livsvarigt fra folkepensionsalderen. ATP sikrer medlemmernes pension og købekraften heraf gennem ansvarlige investeringer af medlemmernes indbetalinger, der sikrer gode og stabile afkast. ATP’s hidtidige forretningsmodel har historisk leveret gode resultater og fået international anerkendelse. Over tid har forretningsmodellen bl.a. sikret forudsigelige pensioner, finansieret medlemmernes stigende levetider og delvist realværdisikret pensionsrettighederne. Du kan læse mere her: atp.dk/fremtidssikring