Politi udpeger nattelivszoner: Kan blive idømt forbud fra nattelivet

08/12/2021 13:03

|

Christina Hansen

Foto: Niclas Jessen

Mest læste i dag

Sydøstjyllands Politi udpeger fire nattelivszoner

Sydøstjyllands Politi indfører fra den 23. december 2021 fire nattelivszoner i henholdsvis Kolding, Vejle, Fredericia og Horsens.

I nattelivszonerne må personer, der er idømt et forbud mod at deltage i nattelivet ikke færdes eller opholde sig i nattetimerne.

Den 1. juli 2021 trådte en lovændring i kraft, som betyder at personer, der bliver dømt for visse former for kriminalitet som fx vold eller våbenbesiddelse begået i nattelivet, kan blive idømt et forbud mod at deltage i nattelivet. Samtidig blev det også muligt for politiet at udpege nattelivszoner, hvor personer der er idømt et forbud ikke må færdes i nattetimerne.

Personer, der er idømt et forbud mod at deltage i nattelivet, må altså fra kl. 00.00-05.00 hverken færdes eller opholde sig på serveringssteder, barer, natklubber, restauranter mv., der serverer stærke drikke – eller i de nattelivszoner, som politiet har udpeget.

Et opholdsforbud gælder på alle serveringssteder, der serverer stærke drikke, og i alle nattelivszoner i landet. En person, der er idømt et opholdsforbud må til gengæld gerne opholde sig uden for serveringssteder mv., hvis der ikke er oprettet en nattelivszone i området.

’Flere steder i landet er de første personer allerede blevet idømt et forbud mod deltagelse i nattelivet og de må nu ikke færdes i nattelivszonerne – hverken her i vores politikreds eller i de andre politikredse, der har indført nattelivszoner,’ uddyber politiinspektør Michael Weiss fra Sydøstjyllands Politi.

De fire nattelivszoner i Sydøstjyllands politikreds

Nattelivszonerne i de fire byer dækker områder, hvor mange mennesker går i byen.

I Vejle er nattelivszonen afgrænset af Vissingsgade, Jernbanegade, Havnegade/Kirkegade og Grønnegade

I Horsens drejer det sig om området afgrænset af Farvergade, Kildegade, Skolegade, Kippervig, Søndergade, Hestedamsgade og Allégade.

I Kolding er nattelivszonen afgrænset af Akseltorv, Markdannersgade, Fredericiagade, Jernbanegade/Buen, Munkegade, Klostergade, Helligkorsgade, Rendebanen, Bredgade, Raadhusstræde og Nicolaiplads.

Og i Fredericia er nattelivszonen afgrænset af Jyllandsgade, Købmagergade, Oldenborggade og Vendersgade.

’Vi har valgt områderne her, fordi de har en tæt koncentration af beværtninger, som trækker rigtig mange mennesker til i nattetimerne. Der ligger naturligvis også et analysearbejde bag beslutningen om at udpege lige netop disse områder, blandt andet af nattelivskriminaliteten i politikredsen, og vores erfaringer med områderne’ forklarer politiinspektør Michael Weiss fra Sydøstjyllands Politi.

Nattelivszonerne offentliggøres allerede nu, da der er frist for offentliggørelse på minimum 14 dage før ikrafttrædelsen.

Et mere trygt natteliv

’Nattelivszonerne skal være med til at gøre det mere trygt at gå i byen. De fleste kan godt finde ud af at have en festligt aften i byen uden at det ender i vold eller lignende, men der er også nogen, der ikke kan finde ud af det - og dem kan vi nu fjerne fra nattelivet, så andre kan føle sig trygge’ siger politiinspektør Michael Weiss.

’Vi forventer, at den almindelige borger vil føle sig mere tryg ved at gå i byen i nattelivszonerne – især ofre for vold i nattelivet, som ikke behøver stå ansigt til ansigt med deres voldsmand under en bytur. Men ellers vil zonerne ikke påvirke den almindelige lovlydige borger.’

En betydelig bøde og fængselstraf

Det er den dømtes eget ansvar at holde sig orienteret om hvor i landet, der er oprettet nattelivszoner og det har mærkbare konsekvenser, hvis man vælger at bryde sit opholdsforbud.

Hvis man løber ind i politiet i en nattelivszone eller på en beværtning, mens man er idømt et opholdsforbud, kan det i førstegangstilfælde koste en bøde på 10.000 kr. Og sker det flere gange, vil straffen som udgangspunkt være 30 dages fængsel.

Foreløbigt gælder nattelivszonerne i Sydøstjyllands politikreds fra den 23. december til den 23. december 2023 med mulighed for forlængelse.

Du kan se nattelivszonerne tegnet ind på kort og en nærmere beskrivelse af nattelivszonerne i Sydøstjyllands Politi her:

Personer, der bliver dømt for visse typer af kriminalitet fx vold i tilknytning til nattelivet, kan af domstolene i forbindelse med deres dom blive idømt et forbud mod at færdes og opholde sig i nattelivet i op til to år.

Det betyder, at den pågældende ikke må opholde sig på serveringssteder fx barer, restauranter mv., hvor der serveres stærke drikke fra klokken 00.00-05.00 – eller færdes i de nattelivszoner, som politikredsene har udpeget.

En person kan idømmes et nattelivsforbud efter straffelovens § 79 c ved:
- Overtrædelser af straffeloven vedr. personfarlig kriminalitet og hærværk
- Overtrædelser af lov om knive og blankvåben
- Overtrædelser af lov om våben og eksplosivstoffer

Bryder den dømte forbuddet er der i førstegangstilfælde udsigt til en bøde på 10.000 kr. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.

Nattelivszoner

En nattelivszone er et område, hvor personer der er idømt et forbud mod deltagelse i nattelivet ikke må opholde sig eller færdes fra kl. 00.00 til kl. 05.00. Nattelivszonerne udpeges af politikredsene for en periode på op til 2 år med mulighed for forlængelse. Det er op til den enkelte kreds hvor - eller om der skal udpeges nattelivszoner.

Ud over nattelivszoner i udvalgte områder med mange beværtninger og aktivitet i aften- og nattetimerne, kan politiet etablere nattelivszoner af mere kortvarig karakter i forbindelse med fx en festival eller andre events. En nattelivszone kan ikke dække en hel by.

Et nattelivsforbud gælder på serveringssteder og i nattelivszoner over hele landet.