Dyrt besøg i Danmark: Modtager bøde på 70.000 kroner

20/10/2021 08:18

|

Christina Hansen

Foto: Shutterstock.com

Mest læste i dag

En polsk vognmand må finde sig en ny lastbil, efter hans nuværende er tilbageholdt af Sydøstjyllands Politi. Årsagen skal findes i en kontrol udført af personale fra Tungvognscenter Syd mandag formiddag ved Middelfart

Under patrulje gjorde den polske lastbil sig interessant, ved at foretage gentagne overhalinger af andre lastbiler.

En hastighedsmåling udført under kørslen, viste en mindste hastighed på 92 km/t og der var således en ekstra god grund til yderligere kontrol.

Lastbiler må på motorvejen højst køre 80 km/t og deres hastighedsbegrænser må maksimalt være indstillet til 90 km/t.

En teknisk undersøgelse påviste, at der var foretaget manipulation af lastbilens takograf, som anvendes til at optegne og lagre oplysninger vedrørende chaufførens overholdelse af køre- og hviletidsbestemmelserne.

Manipulationen medførte blandt andet, at lastbilen var i stand til at opnå en højere hastighed, end tilladt.

Undersøgelserne afslørede også, at chaufføren havde en kraftig magnet gemt i sin beklædning.

Magneter anvendes på ældre takografsystemer til at sætte både hastighedsbegrænseren og optællingen af køretid ud af drift.

Den polske vognmand har erkendt sigtelserne, men kan ikke betale den krævede betaling af bøde og sikkerhedsstillelse på ca. 70.000 kr., og lastbilen er derfor tilbageholdt af politiet.

Den ukrainske chaufførs skæbne afgøres først senere ved et retsmøde, hvor der ud over en bøde også vil blive nedlagt påstand om ubetinget førerretsfrakendelse.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer.

Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet.

Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.